SERTIFIKATI

Kako je kvalitet pružene usluge svojim klijentima na prvom mestu kao i konstantno unapređenje kvaliteta svog poslovanja i usklađivanje sa međunarodno priznatim normama kompanija MB TRANS poseduje sledeće sertifikate u oblasti transporta i logistike:

ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom gde je cilj:
 • - poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
 • - usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata,
 • - postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta pruženih usluga radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata,
 • - povećanje zadovoljstva klijenata,
 • - pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava,
ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine gde je cilj:
 • -kontinuirana usklađenost sa zakonom i poboljšanje upravljanja ekološkom rizicima,
 • -smanjenje troškova poslovanja kroz smanjenu potrošnju resursa i proizvodnju otpada
 • -smanjeni troškovi energije i materijala,
 • -smanjeni troškovi upravljanja otpadom
HACCP - Hazard Analysis Critical Control (Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke) gde je cilj:
 • - identifikaciju i procenu svih mogućih opasnosti, tj. svakog fizičkog, hemijskog ili biološkog rizika, u svim fazama procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda uključujući sve međuprocese i distribuciju,
 • - određivanje neophodnih mera za njihovu prevenciju i kontrolu,
 • - sigurnost da će te mere biti uspešno i na delotvoran način sprovedene.
GMP - Dobra proizvođačka praksa gde je cilj:
 • - obezbeđuje integritet procesa proizvodnje hrane, kao i usaglašenost sa propisima o bezbednosti hrane